YOU MAKE TOMORROW
TẦM NHÌN
TẦM NHÌN

TIÊN PHONG, SÁNG TẠO TRONG ĐỘT PHÁ VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN TRỊ.

SỨ MỆNH
SỨ MỆNH

• Đào tạo công dân toàn cầu, khát vọng chinh phục những cơ hội không giới hạn của tương lai và đóng góp cho cộng đồng.
• Xây dựng hệ sinh thái có thế mạnh về đào tạo, kết nối và đem đến cơ hội mới cho người học, đối tác. 
• Thiết lập tinh thần giáo dục khai phóng, chú trọng thực học - thực nghiệp trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế bền vững. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHUYÊN NGHIỆP - HÒA HỢP - KHAI PHÓNG
• Chuyên nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, quản trị.
• Hòa hợp giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.
• Khai phóng trong tư duy sáng tạo, tầm nhìn quốc tế.