Hội đồng Trường

TS. Huỳnh Bá Lân

Chủ tịch

ThS. Huỳnh Thúy Phương

Phó Chủ tịch Thường trực

TS. GVC. Cao Minh Trí

Phó Chủ tịch

ThS. Trần Đình Chiến

Thành viên

ThS. Bùi Tường Thụy

Thành viên

Bà. Trần Thúy Nga

Thành viên

Ông. Huỳnh Trương Phất

Thành viên

Ban Giám hiệu và Lãnh đạo

TS. Huỳnh Bá Lân

Hiệu trưởng

ThS. Huỳnh Thúy Phương

Phó Hiệu trưởng

TS. GVC. Cao Minh Trí

Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo

TS. Trần Lưu Cường

Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo

PGS. TS. Lê Văn Nam

Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo