Website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật!

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Thứ năm - 21/09/2017 22:57
Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng thông báo kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2017 - 2018, với chỉ tiêu thi tuyển là 78 viên chức, cụ thể như sau:
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

      ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN U MINH THƯỢNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:         /TB-UBND                U Minh Thượng, ngày       tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm học  2017-2018

         

          Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng,  về việc tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018;

          Căn cứ Công văn số 695/SNV-CCVC ngày 11 tháng  7 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng,

Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện U Minh Thượng như sau:

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm theo danh sách số 2 kèm theo Thông báo này;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

Số lượng cần tuyển dụng là 78 người chia ra các vị trí như sau:

1. Giáo viên Mầm non hạng IV (V.07.02.06); số lượng 39 người (có danh sách cụ thể ở từng đơn vị và tiêu chuẩn về trình độ theo danh sách đính kèm).

2. Giáo viên Tiểu học hạng III (V.07.03.08); số lượng 11 người, trong đó:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp tiểu học: 04 người.

- Giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học: 05 người.

- Giáo viên dạy Mỹ thuật tiểu học: 01 ngưởi.

- Giáo viên dạy Tin học tiểu học: 01 ngưởi.

(Có danh sách cụ thể ở từng đơn vị và tiêu chuẩn về trình độ theo danh sách đính kèm).

3. Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (V.07.04.12); số lượng 15 người, trong đó:

- Giáo viên dạy Hóa-Sinh: 01 người.

- Giáo viên dạy Thể dục: 02 người.

- Giáo viên dạy Lịch sử: 02 người.

- Giáo viên dạy Văn - GDCD: 02 người.

- Giáo viên dạy Toán: 02 người.

- Giáo viên dạy Tin học: 02 người.

- Giáo viên dạy Vật lý, Lý - Công nghệ: 03 người.

- Giáo viên dạy tiếng Anh: 01 người.

 (Có danh sách cụ thể ở từng đơn vị và tiêu chuẩn về trình độ theo danh sách đính kèm).

4. Thư viện viên hạng IV (V.10.02.07); số lượng 2 người (Có danh sách cụ thể ở từng đơn vị và tiêu chuẩn về trình độ theo danh sách đính kèm).

5. Kế toán viên trung cấp (06.032); số lượng 11 người (Có danh sách cụ thể ở từng đơn vị và tiêu chuẩn về trình độ theo danh sách đính kèm).

III. NỘI DUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1.1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

1.4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

1.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

1.6. Hai phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ của người dự tuyển, kèm theo hai ảnh cở 4 x 6.

Hồ sơ đăng ký dự tuyểnđựng trong phong bì kích thước cở 32 cm x 22 cm, mặt ngoài ghi “HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2017”, có họ, tên người dự tuyển và thống kê đầy đủ các giấy tờ trong bì đựng hồ sơ.

2. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ:

- Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh Thượng, ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 18 tháng 8 năm 2017.

Lưu ý:Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ nộp thay hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Lệ phí đăng ký tuyển dụng:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. NỘI DUNG THI TUYỂN; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN:

1. Nội dung thi tuyển: Bao gồm các môn thi sau:

a) Thi Kiến thức chung: Hình thức thi viết trên giấy, thời gian 120 phút, (áp dụng cho các vị trí tuyển dụng).

- Nội dung: Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến Giáo dục và Đào tạo gồm: Luật Giáo dục, Luật viên chức và các văn bản dưới Luật như Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

b) Thi môn điều kiện: Thi 02 môn Ngoại ngữ và tin học.

+ Môn ngoại ngữ: Hình thức thi viết trên giấy, thời gian 60 phút.

- Nội dung: Kiến thức ngoại ngữ trình độ A.

+ Môn tin học: Hình thức thi trắc nghiệm trên giấy, thời gian 30 phút.

- Nội dung: Kiến thức tin học văn phòng trình độ A.

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Gồm 2 phần, thi trắc nghiệm và thi thực hành.

+ Phần thi trắc nghiệm: Hình thức thi trắc nghiệm trên giấy thời gian 30 phút.

- Nội dung: Những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở;  chuẩn nghề nghiệp giáo viên; quy định về đạo đức nhà giáo.

+ Phần thi thực hành giảng dạy:

+ Giáo viên Mầm non: Thi thực hành phỏng vấn, thời gian 20 phút.

+ Giáo viên Tiểu học: Thi thực hành giảng dạy, thời gian 30 phút.

+ Giáo viên Trung học cơ sở: Thi thực hành giảng dạy, thời gian 40 phút.

- Nội dung: Nội dung giảng dạy theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thời khóa biểu tại thời điểm thi của trường nơi đặt địa điểm thi, phù hợp với vị trí dự tuyển của thí sinh.

2. Điều kiện miễn thi một số môn:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

3. Thời gian và địa điểm thi tuyển:

- Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến từ ngày 14/9/2017 Thời gian cụ thể của từng môn thi sẽ có thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức thi tuyển: Tại Trường Tiểu học Thạnh Yên 1 (ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng), Trường Trung học cơ sở Thạnh Yên (ấp Xẻo Kè A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng). Địa điểm cụ thể đối với từng vị trí dự tuyển sẽ có thông báo sau.

Trên đây là nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018. Mọi chi tiết cần biết thêm xin liên hệ bộ phận tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc phòng Nội vụ (số điện thoại: 0919.033.343 hoặc…….. ) hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử (http://www.umt.edu.vn ./.                                                                                                              

Nơi nhận:                                                                                       CHỦ TỊCH

- Các đơn vị trường học;                                                                                                                               

- Đài Truyền thanh huyện;

- Lưu: HS TDVC 2017.                                                                                Tải file tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây